tag: Editorial

Showing all posts with tag Editorial

July 31, 1907

സർവ്വേ വകുപ്പ്

ഈയിടയുണ്ടായ റെവന്യൂ സർവ്വേ പരിഷ്ക്കാരത്തിൽ ദോഷം പറ്റിയീട്ടുള്ളത് ആഫീസ് കീഴ് ജീവനക്കാർക്കാണത്രെ. ഇവരാ...
Bal-Gangadhar-Tilak-mNPKN50jZ1.png
July 08, 1908

ജാമ്യ വിചാരം

മിസ്റ്റർ ബാല​ഗം​ഗാധര തിലകന്റെ മേൽ, രാജദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിച്ച്, ബംബയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്...
Moolam_Thirunal_Rama_Varma-UvGqt9QP6i.png
May 09, 1906

പള്ളിക്കെട്ട്

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക്, തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് തേവാരത്തുകോയിക്കൽ വെച്ച് നട...
letter_to_editor-MlSLLoeVeq.png
August 29, 1906

സദാചാരദൂഷണം

തമിഴ്നാടകക്കാരായ ബാലാമണി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സ്ത്രീകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ കടന്നു വളരെ നാൾ തിരുവനന്തപുരം പട...
August 29, 1906

നാട്ടുരാജസമാജം

ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൻെറ അധിഭരണ കർത്താക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്നു വരുകിലും , ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഏറിയൊരു ഭ...
October 24, 1906

പ്രജാസഭ

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ ത്രിദീയ വാർഷികയോഗം ഈ വരുന്ന ജനുവരി 4 - ാം തീയതി ധനു 20 ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന...
December 26, 1906

പരീക്ഷ ഭ്രാന്ത്

തിരുവിതാംകൂർ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഈയിടെ പരീക്ഷ ഭ്രാന്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. ആണ്ടവസാനമാക...
vjt_hall-15N3uZegxI.png
January 09, 1907

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ

തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ മൂന്നാം വാർഷികയോഗം, ദിവാൻ എസ്. ഗോപാലാചാര്യരാവർകളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, ത...
February 27, 1907

സർക്കാർ അച്ചുകൂടം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെന്‍റ് വകയായി തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ വളരെക്കാലമായിട്ട് നടത്തിവരുന്ന അച്ചുകൂടത്തില...
May 15, 1907

കൃഷിസഹായം

കൃഷിത്തൊഴിലിന് മുഖ്യമായ ഈ നാട്ടിൽ കർഷകന്മാർക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന്, കൃഷിക്ക...
unfair_treatment-ibqp07M9b9.png
June 12, 1907

തമ്പുരാൻ തമ്പി

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽപരം കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള ശാപങ്ങളിൽ പ്...
June 19, 1907

വാറോലയിലെ അനീതി

തിരുവിതാംകൂറിലെ അഴിമതിക്കാരായ രാജസേവകന്മാരെയും, അവരെ സ്തുതിക്കുന്ന ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത കള്ളൻമാരെയും...
February 01, 1908

അധികാരദൂഷണം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്‍മെന്‍റിനു കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ പലരും, അവരുടെ കീഴ് ശമ്പളക്കാരെക്കൊണ്ട് വീടുകള...
March 28, 1908

വ്യവസായോജ്ജീവനം

സർക്കാർ ജീവനങ്ങളിലും, വക്കീൽവേലയിലും ഏർപ്പെട്ട് ഏറെക്കുറെ ചെലവിനുമതിയാകാത്ത ആദായം പറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവി...
March 28, 1908

ക്ഷാമകാഠിന്യം

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്യഗ്രഹമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യാവൈസ്രോയിയ...
April 11, 1908

കോതയാർ ജലത്തീരുവ

കോതയാറണ വേലകൾ കൊണ്ട് കൃഷിക്ക് ജലസൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ നിലങ്ങൾക്ക്, പുതിയതായി...
May 27, 1908

പണവ്യയനയം

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ ചെലവിനായി കൊല്ലംതോറും, സർക്കാർ ഖജനയിൽ നിന്ന് പറ്റു...
May 30, 1908

കൃഷി

ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കൃഷി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പൂർവ്വകാലത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു എന്നും, ശീതോഷ്ണാവ...
March 18, 1910

സദാചാരഹാനി

കുറേക്കാലംമുമ്പ് മദിരാശിയിൽ വച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലങ്കോട്ടുരാജാവവർകൾ നടത്തിയ ഒരു വിരുന്നിനെ സംബന്ധ...
February 28, 1910

മതസ്പർദ്ധ

ഒരു ഗവണ്മെന്‍റിനെതിരായി പ്രജകളെ ഇളക്കി കലഹമുണ്ടാക്കുക, ഗവണ്മെന്‍റിനെപ്പറ്റി പ്രജകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാ...
April 06, 1910

ഭണ്ഡാരശക്തി

ഒരു രാജ്യത്തിൻെറ ക്ഷേമം അവിടത്തെ കോശബലത്തെ പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പ്രജകൾക്ക് കാലാനുസൃതം ക്ഷേമ...
December 20, 1909

പത്രധർമ്മമോ?

പത്രപ്രവർത്തന വിഷയത്തിൽ, "സ്വദേശാഭിമാനി" യെക്കാൾ പഴമപരിചയം കൂടുതലുള്ളവയെന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...
June 17, 1908

സ്ത്രീജനദ്രോഹം

ചാലക്കമ്പോളത്തിലെ മഹാലഹളനടന്ന് ഇന്ന് പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും, പോലീസുകാരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം, ജനസ...
October 23, 1907

ചിറയിൻകീഴ് ലഹള

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ, ആറ്റിങ്ങലിനടുത്തുള്ള നിലക്കാമുക്ക് ചന്തയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും മുഹമ്മദീയരും, ഈഴവ...
Showing 8 results of 83 — Page 1